Biuletyn Informacji Publicznej
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Udzielanie informacji publicznej

 Udzielenie informacji publicznej

Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej                         (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902) – zwaną dalej u.d.i.p.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje, zgodnie z art. 13 u.d.i.p., bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Szkoła Podstawowa nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas Szkoła Podstawowa nr 24 w Bielsku-Białej może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

W takim przypadku Szkoła Podstawowa nr 24 w Bielsku-Białej, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, wezwie wnioskodawcę do uiszczenia opłaty.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać do Szkoły Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej, wybierając jedno z poniższych sposobów:

1)    przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej ul. Żywiecka 239, 43-310 Bielsko-Biała,

2)    złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej,

3)    przesłać na adres e-mail: sekretariat@sp24bielsko.pl

 

Metryka

Autor ostatniej zmiany: Roksana Bułka

Data publikacji: 2023-01-31 16:39:28

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2023-01-31 16:53:02 Zmiana publikacji Roksana Bułka
2 2023-01-31 16:39:33 Zmiana publikacji Roksana Bułka
3 2023-01-31 16:39:28 Dodanie publikacji