Biuletyn Informacji Publicznej
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Rejestry i ewidencje

 Rejestry i ewidencje prowadzone w szkole:

1)    księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu zamieszkałych w obwodzie szkoły,

 

2)    księga uczniów,

3)    imienna ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły,

4)    imienna ewidencja wydanych duplikatów świadectw ukończenia szkoły,

5)    imienna ewidencja wydanych legitymacji szkolnych, e-legitymacji szkolnych, mLegitymacji szkolnych oraz duplikatów legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych,

6)    imienna ewidencja wydanych zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty przekazywanych szkole przez okręgową komisję egzaminacyjną,

7)    rejestr uchwał rady pedagogicznej,

8)    księga protokołów zebrań rady pedagogicznej,

9)    rejestr decyzji dyrektora,

10) rejestr wydanych kart rowerowych,

11) rejestr kontroli zewnętrznych,

12) rejestr skarg i wniosków,

13) ewidencja środków trwałych i wyposażenia,

14) książka obiektu budowlanego,

15) księga zbiorów bibliotecznych oraz rejestr ubytków,

16) rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej,

17) rejestr umów cywilnoprawnych,

18) szkolna składnica akt.

Metryka

Autor ostatniej zmiany: Roksana Bułka

Data publikacji: 2023-01-31 16:39:08

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2023-01-31 17:06:23 Zmiana publikacji Roksana Bułka
2 2023-01-31 16:39:13 Zmiana publikacji Roksana Bułka
3 2023-01-31 16:39:08 Dodanie publikacji